Наші досягнення

   На кафедрі отримано ряд сертифікатів міжнародного зразка за співробітництво з підприємництвами цементної промисловості України у питаннях розповсюдження європейських вимог до їх продукції та розробки посібників з методиками оцінки якості цементу.

 Кафедра «Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів» створена в 1938 р. та є однією з найстаріших кафедр Університету, посідає вагоме місце серед спеціалізованих кафедр будівельного профілю.
Загальна мета будівельної професії – є комплексна робота по формуван-ню основних фондів країни, таких як: будівлі, споруди, комунікації тощо. А задача викладачів нашої кафедри – сформувати професійно розвинуту особистість, з високим ступенем адаптації до мінливих умов будівельного ринку.
На кафедрі ведуть підготовку майбутніх фахівців-будівельників з усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів: «бакалавр», «магістр», «магістр-науковець». За умов стабільної роботи економіки країни до 60 % випускників повинні працювати на виробництві або у фірмах, які займаються будівництвом. Таку підготовку одержують випускники нашої кафедри завдяки оволодінню знаннями і уміннями з дисциплін «Будівельне матеріалознавство», «Будівельна техніка», «Технологія будівельного виробництва», «Зведення і монтаж будівель і споруд», «Корозія та захист будівельних матеріалів і конструкцій» тощо. Наші викладачі навчають студентів особливостям та головним принципам зведення будівель і споруд, реконструкції та реставрації об’єктів різного призначення, веденню робіт по ремонту сучасних житлових, громадських будівель і об’єктів.
Викладачі кафедри розробили педагогічно адаптований підхід для викладання наукових дисциплін та надали їм сприятливу форму ознайомлення студентів з досягненнями і передовим досвідом у будівництві в нашій країні і за кордоном, по виконанню різноманітних будівельних, монтажних і спеціальних робіт та засвоєння правил зведення сучасних будівель. Особливу увагу при підготовці фахівців-будівельників приділяють організаційно-технологічним рішенням сучасного висотного будівництва на прикладі набутого досвіду.
Теоретичні положення дисциплін студенти освоюють в процесі роботи над теоретичними курсами, при виконанні практичних та лабораторних робіт і підчас проходження ознайомлювальної, виробничої, технологічної і переддипломної практик. В процесі практичної підготовки студент отримує і робітничі спеціальності, такі як: муляр, штукатур, мурувальник тощо, для того, щоб всебічно засвоїти майбутню професію.
Покращення професійної підготовки студентів по технології будівельно-го виробництва здійснюється на основі інтеграції науки, виробництва, пода-льшої комп’ютеризації викладання базових дисциплін. Активно проводиться підготовка студентів до участі у міських, Всеукраїнських олімпіадах та кон-курсах.
Кафедра ТВБ і БМ є однією з провідних по підготовці фахівців для бага-тьох будівельних організацій нашої країни та міста і співробітничає з будівельними фірмами і підприємствами будівельного комплексу. На чолі кафедри завжди стояли провідні спеціалісти з великим науковим та практичним досвідом в області технології та організації будівельного виробництва й матеріалознавства, такі як Дмитрієв Б. І., Цупко В. Г., Гладишев Б. М., Крилов Ю. П., Бакалін Ю. І., Окуневський Л. М., Болотських О. М.
Колектив кафедри складається з висококваліфікованих і переважно молодих працівників, серед яких: професорів, докторів наук – 1, кандидатів наук, доцентів – 9, ст. викладачів – 2, допоміжний персонал – 4 особи.

 Наукові та методичні розробки
Наукові напрями кафедри:
1. «Матеріалознавчі и технологічні рішення при спорудженні і реконст-рукції будівель і споруд» включає обгрунтування використання продуктів демонтажу старих будівель і споруд для одержання будівельних матеріалів та виробів.
2. «Удосконалення технології бетону та залізобетону» включає: удоско-налення безвібраційної технології виробництва бетонних конструкцій; виготовлення будівельних матеріалів з місцевої сировини за енергозберігаючими технологіями.
Співробітниками кафедри опубліковано більше 500 наукових і методичних робіт, 12 монографій і навчальних посібників, у тому числі 3 із грифом МОН, отримано 62 авторських посвідчень і патентів України, Росії, США й Німеччини.
На кафедрі активно проводиться методична робота. По дисциплінам, які викладають на кафедри існує 100 % учбово-методичне забезпечення, що постійно оновлюється у відповідності з вимогами профільного Міністерства. За останні роки провідними викладачами видані навчальні посібники, конс-пекти лекцій, методичні вказівки по виконанню практичних і лабораторних занять, курсових і дипломних проектів, магістерських робіт. Особлива увага приділяється практичній підготовці студентів при проходженні різних видів практик, які проводять викладачі кафедри, включаючи технологічні, перед-дипломну й магістерські.
Кафедра підтримує стосунки з наукових питань і співпрацює з Харківським національним технічним університетом будівництва та архітектури, Російськими та ВНЗ Німеччини і Австрії.
Співробітники кафедри щорічно видають навчально-методичну літературу серед яких монографії, навчальні посібники, підручники та кон-спекти лекцій за дисциплінами, які викладаються на кафедрі. Крім того, розробки за науковими напрямами кафедри підтверджені отриманням патентів України на винахід та міжнародних патентів. Співробітники кафедри нагороджені грамотами та дипломами різних рівнів за свою трудову діяльність та заслуги.
Діяльність кафедри направлена на дослідження нових технологічних рі-шень в будівельному виробництві, ремонту, реконструкції та реставрації будівель. Також робота кафедри узагальнює накоплений досвід раціонального використання будівельних матеріалів, їх виготовлення та вирішує питання застосування вторинної сировини й відходів промисловості. В науково-дослідних роботах фахівців кафедри освітлені такі теми:
– ремонт залізобетонних і кам’яних конструкцій та їх повторне викорис-тання;
– дослідження ефективного виробництва і механізації бетонних робіт;
– удосконалення технології бетону та залізобетону;
– фізико-хімічні основи матеріалознавства;
– фактори, які впливають на міцність з’єднання бетонних та залізобетон-них елементів акриловими клеями;
– виробництво гіпсових в’яжучих з покращеними фізико-хімічними властивостями.
Результати досліджень відбиваються в дипломних проектах і магістерських роботах, публікуються спільні статті в наукових періодичних виданнях. При підготовці молодих фахівців викладачі кафедри приділяють велику увагу виховній та педагогічній діяльності, є кураторами академічних студентських груп, організують екскурсії на будівельні майданчики, проводять зустрічі зі студентами у гуртожитках, спілкуючись про здоровий спосіб життя та самостійного саморозвитку особистості.
Тематика дипломних проектів і магістерських робіт є актуальною й пов'язана з розробкою й використанням сучасних будівельних матеріалів, деталей, виробів, конструктивних рішень, а також прогресивних технологій і організації робіт будівництва при зведенні, ремонті й реконструкції будівель і споруд.
Випускники кафедри мають можливість навчатися в аспірантурі під керівництвом провідних докторів, професорів кафедри за спеціальностями:
− 05.23.05 − «Будівельні матеріали й вироби» (науковий керівник докт. техн. наук, професор Кондращенко О. В.);
− 05.23.08 − «Технологія та організація Технологія та організація промислового та цивільного будівництва (науковий керівник канд. техн. наук, доцент Золотова Н. М.).
Викладачі кафедри беруть активну участь у Міжнародних конференціях, спільних міжнародних проектах, науково-дослідних розробках, проходять планові стажування на провідних підприємствах, у профільних ВНЗ України й за кордоном. Завдяки виробничо-науковим контактам співробітники кафедри сприяють працевлаштуванню своїх випускників на будівельних підприємствах України.
Позитивною тенденцією є поповнення колективу кафедри молодими кадрами за рахунок випускників університету.


Сейчас 1731 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте